< All Hymns
Print Hymn Lyric

1. Oluṣ’agutan enia Rẹ

ORIN IKINNI …………………………………………………..C.M.
Agọ Rẹ wonni ti li ẹwa to, Oluwa awọn
ọmọ ogun – Orin Dafidi 84:1

1 f Oluṣ’agutan enia Rẹ
Nbi, f’ara Rẹ han wa,
B’O ti fun wa n’ile adura
Jẹ k’ọkan wa gbadua

2 mf Fi ami ifẹ Rẹ han wa
Sọ ireti wa ji
Sẹ ’ri ’bukun Rẹ s’ori wa
K’awa le ma yin Ọ

3 mf N’ile yi k’alafia mimọ
Ifẹ, iṣọkan gbe!
F’itunnu f’ọkan to daru
W’ọkan ailera san

4 mf F’eti igbọ, oju ‘riran
F’aya ‘gbaṣe, fun wa;
Tan imọlẹ Rẹ la t’oke
K’a dagba l’or’ọfẹ

5 mf K’a fi gbagbọ gba ọrọ Rẹ
K’a f’igbagbọ bere
Niwaju Iwọ Oluwa
K’a gbẹru ṣoro wa. ….Amin

Next Hymn 1. Ife Ọrun Alail’ẹgbẹ 2
Table of Contents

Price Based Country test mode enabled for testing United States (US). You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari